Skorstenens funktion og betydning for brændeovnen

 • Betydning
 • Placering
 • Taghældning
 • Skorstenstræk

Skorstenens primære funktion er at lede røgen væk fra brændeovnen og ud af huset. Dette er dog ikke skorstenens eneste funktion, da den også skal sikre, at der trækkes nok luft ind i brændeovnen, så ilden brænder rent.

For at en brændeovn kan fungere optimalt, skal der være et tilstrækkeligt træk i skorstenen. Skorstenen er brændeovnens motor, der driver forbrændingen og uden en velfungerende skorsten med korrekt træk, brænder brændeovnen ikke ordentligt. Dette kan bl.a. give optændingsproblemer, røg i stuen, dårlig forbrænding og røgudvikling til gene for nabolaget.

Det er varmen i røgen, der skaber skorstenstrækket. Trækket opstår på grund af temperaturforskellen mellem luften/røgen inde i skorstenen og temperaturen udenfor. Herved dannes en opadgående luftstrøm, der forstærkes, jo højere skorstenen er og jo bedre skorstenen er isoleret. Stålskorstene er derfor normalt bedre end murede skorstene, idet de hurtigere og nemmere varmes op samt bedre holder på varmen pga. af god isolering. Du kan læse mere om Aduro Stålskorsten her.

Det ideelle skorstenstræk ligger mellem 12-15 Pascal, Pa, men varierer naturligt i løbet af året fra højest om vinteren til lavest i sommermånederne.

Samarbejdet mellem brændeovn og skorsten er således afhængigt af et korrekt skorstenstræk. Denne faktor er væsentlig, når placering af brændeovnen og især skorstenshøjden skal vurderes. Læs mere om skorstenens placering under fanen ”Placering”. Omkringliggende høje træer, bygninger og husets placering (højt/lavt) stiller krav til højden af skorstenen. Vinden udenfor spiller også en rolle, da den kan forstærke eller reducere trækket alt efter lokale forhold, så her er højden på skorstenen også afgørende.

Brændeovne i lavenergihuse

En anden væsentlig faktor, der skal tages hensyn til, er husets tilstand. Huse isoleres/tætnes oftere i dag end tidligere. Der bygges lavenergihuse med ventilationssystemer og store emhætter, og disse faktorer bevirker ofte, at der er kamp om luften i huset. Dette resulterer i, at brændeovnen taber ”pusten”. Her anbefaler vi Aduro brændeovne med air-tilslutning (ekstern lufttilførsel). Dette kan du læse mere om her.

Skorstenens placering på taget er afgørende for skorstenstrækket. Herunder ses de tre zoner, hvor skorstenen kan placeres, og de tre zoners betydning.

Zone 1

I zone 1 kan du være forholdsvis sikker på, at skorstenstrækket er godt. Trækket vil dog blive påvirket af store træer og andre bygninger tæt på skorstenen.

Zone 2

I zone 2 kan du opleve, at skorstenstrækket ikke er godt i perioder. Trækket vil specielt blive påvirket af vindretningen, mens store træer og andre bygninger tæt på skorstenen også kan påvirke trækket.
Oplever du vanskeligheder i zone 2, kan det afhjælpes ved at forlænge skorstenen, så den kommer i zone 1, eller du kan montere en Aduro DraftOptimizer.

Zone 3

I zone 3 vil du opleve, at skorstenstrækket ofte ikke er godt. Vi anbefaler at montere en Aduro DraftOptimizer for at undgå vanskeligheder. 

Der gælder følgende minimumskrav til skorstenshøjder for installation af nye skorstene:

Taghældning under 20 grader

Skorstensudmundingen skal være mindst 40 cm over tagrygningen eller mindst 1 meter fra tagfladen:

Taghældning over 20 grader

Skorstensudmundingen skal være mindst 40 cm over tagrygningen eller have en horisontal afstand til tagfladen på mindst 2,30 meter:

OBS. Alle nye skorstene skal rage mindst 1 meter over overkanten til ventilationsindtag, vinduer eller døre i en radius af 15 meter.

Trækket i skorstenen har stor betydning for brændeovnens funktion. Der kan være flere forskellige årsager til dårligt træk i skorstenen, men herunder har vi listet de hyppigste:

 • Skorstenen er for lav og kommer dermed ikke over tagrygningen.
 • Huset ligger i læ af høje træer eller huse.
 • Skorstenen er utæt og trækker falsk luft ind (eksempelvis ved manglende fuger eller dårlig isolering).
 • Der er undertryk i huset, så brændeovnen ikke får nok luft (pga. emhætte/ventilationsanlæg).
 • Huset er for godt isoleret, så brændeovnen ikke modtager luft nok til forbrændingen.

Forbedring af dårligt skorstenstræk

Et dårligt skorstenstræk kan i nogle tilfælde forbedres ved en højere røggastemperatur. Korrekt optænding er derfor meget vigtig. F.eks. vil tørt træ give bedre forbrænding og en højere temperatur i ovnen, hvilket vil øge trækket i skorstenen. Modsat kan fugtigt brænde forværre skorstenstrækket, da temperaturen i ovnen bliver lavere, hvilket giver mindre opdrift i skorstenen. Vi anbefaler at bruge kløvet birke- eller bøgetræ med en fugtighed på max. 18 %.

Udebliver effekten ved korrekt fyring, kan et bedre skorstenstræk skabes ved at:

 • Forlænge højden på skorstenen
 • Montere en røgsuger på skorstenen - eksempelvis Aduro DraftOptimizer
 • Sikre skorstenen for utætheder ved f.eks. renselem, samlinger og evt. mangelfuld isolering

Tag eventuelt en dialog med din skorstensfejer og lad skorstensfejeren vurdere dette.

TOP